Artikel fra Grønland

Artiklen er lavet i forbindelsen med en opgave på Grønland og er udgivet i et tillæg til et internt magasin der sendes ud til offentlige ansatte i Grønland.

Klare ensartede processer og flere uddannede instruktører på døgninstitutioner har betydet, at både personale og beboere i dag føler sig mere trygge ved hinanden

På døgninstitutionen Angerlarsimaffik Aaqa i Nuuk bor 30 voksne beboere med psykiatriske diagnoser primært skizofreni. Her er både beboere og ansatte tilfredse med, at det er for et par år siden blev lov­givet om magtanvendelsesreglerne, hvilket tidligere har været et uklart område. Reg­lerne har forbedret borgerens retsstilling og sikret mere klarhed om rettigheder i forbin­delse med frihedsberøvelse, uddannelse af konflikthåndteringsinstruktører og under­retningsprocesser.

“Vi møder dagligt udadreagerede ad­færd, hvor vi må benytte magt for at beskyt­te beboeren, personalet og de andre bebo­ere”, fortæller forstander Maria Heilmann Nielsen, der præciserer at med magtanven­delse menes, at man tager magt over bebo­eren med ord eller handlinger.

Læs hele artiklen her – (både på Grønlandsk og Dansk)